DATA DOMAIN BOOST

Oprogramowanie Dell EMC Data Domain Boost znacząco poprawia wydajność, zmniejszając zapotrzebowanie na przestrzeń i upraszcza zarządzanie. Dzięki funkcji DD Boost część procesu deduplikacji jest przenoszona na serwer backupu lub aplikacje klienckie, umożliwiając kompresję danych i przesłanie jedynie unikalnych fragmentów danych do systemu Data Domain. Umożliwia to wykonywanie backupu w czasie do 50% krótszym i redukcję wymagań przepustowości sieci do 80-99 procent.

Dzięki DD Boost, aplikacje mogą kontrolować proces replikacji pomiędzy systemem Data Domain zapewniając administratorowi pojedynczy punkt zarządzania dla wszystkich kopii backupu i wglądu w każdy z katalogów. To zapewnia również bardziej elastyczne zarządzanie poprzez zapewnienie administratorowi możliwości indywidualnych okresów przechowywania dla każdej z kopii backupu. W dodatku DD Boost zapewnia zaawansowane równoważenie obciążenia i przełączanie awaryjne, co dodatkowo zwiększa wydajność i elastyczność.

Data Domain Boost może być wdrożone zarówno w środowisku Enthernet, jak i Fibre Channel zapewniając zaawansowaną integrację z większością aplikacji backupu na rynku, baz danych takich jak Oracle RMAN. DD Boost zintegrowany jest z Dell EMC Avamar, Dell EMC NetWorker, Dell EMC Greenplum, Symantec NetBackup, Symantec BackupExec, Dell NetVault Backup, Dell Varanger, jak również Oracle RMAN.

 

 

Najważniejsze funkcje i korzyści

Dell EMC Data Domain Boost

 •     nawet o 50% szybsze tworzenie kopii zapasowych
 •     kontrola aplikacji nad replikacją
 •     współpraca z większością oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych dostępnego na rynku


Dell EMC Data Domain Encryption

 •     szyfrowanie danych w spoczynku
 •     zgodność z RSA® BSAFE FIPS 140-2
 •     możliwość zarządzania wewnętrznymi lub zewnętrznymi kluczami szyfrującymi


Dell EMC Data Domain Extended Retention

 •     oszczędne i długotrwałe przechowywanie danych zapasowych
 •     mniejsza zależność od pamięci taśmowej dzięki izolacji uszkodzeń


Dell EMC Data Domain Replicator

 •     zmniejszenie wymaganej przepustowości nawet o 99%
 •     replikacja z 270 zdalnych lokalizacji do jednego systemu


Dell EMC Data Domain Retention Lock

 •     bezpieczne przechowywanie danych archiwalnych
 •     zgodność z normami wewnętrznymi i ustawowymi


Dell EMC Data Domain Virtual Tape Library

 •     łatwa integracja ze środowiskami SAN
 •     wsparcie dla systemów otwartych oraz środowisk IBM


Dell EMC Data Domain Management Center

 •     scentralizowane zarządzanie dla dużych środowisk


Dell EMC Data Domain Encryption

Bezpieczne szyfrowanie danych w spoczynku
Oprogramowanie szyfrujące Dell EMC Data Domain Encryption poprawia bezpieczeństwo danych przechowywanych w systemach Data Domain poprzez wykorzystanie standardowych w branży bibliotek szyfrujących zgodnych z RSA® BSAFE FIPS 140-2. DD Encryption umożliwia przechowywanie danych zapasowych i archiwalnych w systemie Data Domain, przy czym szyfrowanie i kompresja odbywa się w trybie „inline” — jeszcze przed zapisaniem danych na dysku. Oprogramowanie DD Encryption umożliwia zarządzanie kluczami na poszczególnych systemach Data Domain lub zarządzanie kluczami zewnętrznymi za pośrednictwem narzędzia RSA Data Protection Manager, które służy zarządzaniu cyklem życia kluczy szyfrujących dla całego przedsiębiorstwa.

 

EMC data domain extended retention

Długoterminowe przechowywanie danych zapasowych
Oprogramowanie Dell EMC Data Domain Extended Retention umożliwia długoterminowe i oszczędne przechowywanie danych zapasowych w różnych warstwach systemu Data Domain, tym samym zmniejszając zależność od pamięci taśmowej. DD Extended Retention pozwala na transparentne oddzielanie krótko- i długoterminowych kopii zapasowych poprzez umieszczanie ich w różnych warstwach systemów Data Domain: w warstwie aktywnej bądź w warstwie przechowującej. Mechanizm izolacji uszkodzeń gwarantuje dostęp do danych długoterminowych oraz ich przywracalność. Gdy któraś z jednostek składających się na warstwę przechowującą osiągnie maksymalną pojemność, zostaje ona zabezpieczona. Od tej chwili staje się ona zamkniętą jednostką długoterminowego przechowywania danych. Dzięki temu w razie awarii lub katastrofy system może nadal działać, a jego elementy pozostają nienaruszone.

 

EMC Data Domain Replicator

Replikacja wydajna sieciowo
Oprogramowanie EMC Data Domain Replicator zapewnia zautomatyzowaną, wydajną sieciowo i szyfrowaną replikację opartą na politykach, umożliwiającą odzyskiwanie danych po awarii, wykonywanie kopii bezpieczeństwa z wielu lokalizacji oraz konsolidację archiwów. Oprogramowanie DD Replicator asynchronicznie replikuje przez sieć WAN wyłącznie dane poddane kompresji i deduplikacji. Wymagania dotyczące przepustowości udaje się ograniczyć również dzięki deduplikacji danych pochodzących z wielu lokalizacji i replikowanych do tego samego systemu docelowego. Deduplikacja danych z różnych lokalizacji oznacza, że każdy redundantny segment danych, który już wcześniej został przekazany z innej lokalizacji bądź w wyniku tworzenia lokalnej kopii danych lub archiwum, nie zostanie zreplikowany ponownie. Pozwala to poprawić wydajność sieci we wszystkich lokalizacjach i zmniejszyć wykorzystywaną przepustowość nawet o 99%, tym samym sprawiając, że replikacja sieciowa staje się szybka, niezawodna i ekonomiczna. Aby spełnić wymagania związane z replikacją danych, oprogramowanie DD Replicator obsługuje elastyczne topologie replikacji. Są to między innymi: pełny mirroring systemu, replikacja dwukierunkowa, replikacja wiele-do-jednego i jeden-do-wielu oraz replikacja kaskadowa. Dodatkowo klienci mogą zdecydować, czy replikowane mają być wszystkie dane w systemie Data Domain, czy tylko ich część. Aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, DD Replicator umożliwia szyfrowanie danych replikowanych pomiędzy systemami Data Domain z wykorzystaniem standardowego protokołu Secure Socket Layer (SSL).

DD Replicator skaluje wydajność i bierze pod uwagę obciążalność wejściową magazynów danych, dzięki czemu nadaje się do wykorzystania w środowiskach korporacyjnych. Działając w sieci o przepustowości 10Gb, DD Replicator potrafi kopiować dane między dwoma systemami z maksymalną prędkością 52 TB/h. Ponadto umożliwia replikację danych z maksymalnie 270 systemów zdalnych do jednego systemu DD990, co upraszcza administrację oraz obniża koszty związane z zapewnieniem awaryjnego odzyskiwania danych w lokalizacjach zdalnych.

 

EMC Data Domain Retention Lock

Przechowywanie danych dla celów zgodności wewnętrznej i prawnej
Oprogramowanie Dell EMC Data Domain Retention Lock pozwala organizacjom z sektora IT efektywnie składować dane archiwalne w pojedynczym systemie Data Domain oraz zarządzać ich przechowywaniem w celu zapewnienia zgodności z zasadami korporacyjnymi oraz z obowiązującymi regulacjami. DD Retention Lock gwarantuje, że dane archiwalne przechowywane w systemie Data Domain spełniają wymagania dotyczące bezpiecznego przechowywania danych wynikające z polityki wewnętrznej lub z określonych standardów zgodności, w tym z postanowień 17a-4(f) Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Ponadto oprogramowanie DD Retention Lock pozwala zabezpieczyć dane archiwalne na poziome poszczególnych plików, dzięki czemu pliki takie można przechowywać razem z plikami niezabezpieczonymi na tym samym systemie Data Domain. Pozwala to na większą konsolidację kopii zapasowych oraz danych archiwalnych podlegających retencji. Dzięki wykorzystaniu standardowych protokołów czasowego przechowywania plików (np. NFS i CIFS) oprogramowanie DD Retention Lock daje się łatwo zintegrować z wiodącym oprogramowaniem do archiwizacji, jak choćby Dell EMC SourceOne czy Symantec Enterprise Vault, dzięki czemu użytkownicy otrzymują kompleksowe rozwiązanie archiwizujące.

 

EMC Data Domain Virtual Tape Library

Deduplikacja w trybie inline dla środowisk san
Aby usprawnić proces tworzenia kopii zapasowych, oprogramowanie Dell EMC Data Domain Virtual Tape Library eliminuje problemy związane z wykorzystaniem fizycznych taśm poprzez emulację szeregu urządzeń taśmowych obsługiwanych przez interfejs Fibre Channel. Oprogramowanie Data Domain VTL umożliwia emulację nawet 64 wirtualnych bibliotek taśmowych i 540 wirtualnych napędów taśmowych LTO-1, LTO-2, LTO-3, LTO-4 lub LTO-5. Oprogramowanie DD VTL potrafi obsłużyć do 64 000 slotów wirtualnych i dowolną liczbę wirtualnych kaset, jednocześnie umożliwiając dynamiczną zmianę liczby slotów i portów dostępu do kaset. Oprogramowanie Data Domain VTL współpracuje z systemami otwartymi oraz aplikacjami do tworzenia kopii zapasowych IBM i łatwo integruje się z istniejącą infrastrukturą backupową Fibre Channel SAN.

 

EMC Data Domain Management Center

Scentralizowane zarządzanie dla dużych środowisk
Dell EMC Data Domain Management Center to skalowalne narzędzie wirtualne, które usprawnia zarządzanie i raportowanie w dużych środowiskach Data Domain oraz pozwala zarządzać grupą systemów za pośrednictwem jednego interfejsu. Konfigurowalne pulpity nawigacyjne prezentują zbiorczy status i umożliwiają uzyskanie szczegółowych informacji systemowych. Dostęp oparty na rolach pozwala ustalić różne poziomy dostępu poprzez przypisanie użytkownikom ról zależnie od ich kompetencji w organizacji.