Z uwagi na obowiązki nałożone na administratorów danych osobowych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), pragniemy poinformować że posiadają Państwo prawo wiedzieć że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia RODO (dalej: Administrator) jest: Xcomp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, przy ul. Białowieskiej 6 B, 71-001 Szczecin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000385091, NIP: 955-19-45-132; Regon: 811914821,
 • Dla zachowania zgodności z nowymi przepisami i dla potrzeb utrzymania najwyższego poziomu ochrony danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż Administrator przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:
  • Imię i Nazwisko
  • Adresy e-mail
  • Numery telefonów
  • Adres zamieszkania osób prywatnych (w przypadku zlecenia napraw serwisowych)
 • Dane te były pozyskiwane bezpośrednio od Państwa, osób trzecich (pracodawców/współpracowników) lub pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i są przetwarzane w wyniku realizacji umów/procesów sprzedaży, zlecania prac wdrożeniowych i serwisowych, a także w związku z procesem poprzedzającym zawarcie umów.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Białowieska 6B; 71-010 Szczecin lub za pośrednictwem poczty email: iod@xcomp.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody pochodzącej bezpośrednio od Pani/Pana lub
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu wykonania umowy, realizacji procesów sprzedaży, zlecania prac wdrożeniowych i serwisowych, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań, przed zawarciem umowy, realizacji procesów sprzedaży, zlecania prac wdrożeniowych i serwisowych lub
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na:
   • oferowaniu klientom świadczenia usług informatycznych i serwisu oraz sprzedaż, montażu i wdrożenia sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych (o ile wyrażono zgodę na otrzymywanie informacji handlowych) a także tworzenie rozwój oraz sprzedaż oprogramowania. Spółka w określonych interwałach czasowych przetwarza posiadane dane osobowe w celu przeprowadzania kampanii marketingowych polegających informowaniu o istotnych z punktu bezpieczeństwa danych naszych klientów rozwiązaniach systemowych i sprzętowych oraz organizacją spotkań i szkoleń dla naszych klientów. Przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Spółka mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom produkty i rozwiązania zwiększające poziom bezpieczeństwa danych,
   • przetwarzaniu danych w celach archiwalnych,
   • przetwarzaniu danych w celach statystycznych,
   • przetwarzaniu danych w celach obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń związanych z świadczona usługą.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy z Administratorem na świadczenie przez niego usług , a następnie zarchiwizowane dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą zostać zgłoszone roszczenia wynikające z umowy. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania tej zgody.
 • Dane osobowe mogą zostać udostępnione odbiorcom danych, np. podmiotowi świadczącemu usługi księgowe, prawne, informatyczne, podwykonawcom, firmom kurierskim i pocztowym.
 • Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób oparty na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Spółka w określonych interwałach czasowych przetwarza posiadane dane osobowe w celu przeprowadzania kampanii marketingowych polegających informowaniu o istotnych z punktu bezpieczeństwa danych naszych klientów rozwiązaniach systemowych i sprzętowych oraz organizacją spotkań i szkoleń dla naszych klientów. Przetwarzanie danych osobowych na wyżej wymienione potrzeby mieści się w zakresie działalności gospodarczej Xcomp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ujawnionym w Rejestrze KRS, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Spółka mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom produkty i rozwiązania zwiększające poziom bezpieczeństwa danych.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  w celu dostarczania klientom Xcomp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów, jak również w celach statystycznych.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
  • kontakt e-mailowy pod adresem: iod@xcomp.pl
  • kontakt za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Białowieska 6B; 71-010 Szczecin
 • Podanie danych osobowych w związku z zawartą umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy przez Administratora .

Pragniemy poinformować również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami co potwierdza funkcjonujący w naszej Organizacji od 2010 roku Zintegrowany System Zarządzania Jakością oraz Bezpieczeństwem Informacji potwierdzony certyfikatem ISO 27001:2015.

W imieniu Administratora
Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji

Kontakt:
Adrian Godlewski
Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji
e-mail: adrian.godlewski(at)xcomp.pl
tel. kom.: +48 601 872 088